Kosmetikstudio

LuWello

Enthaarung mit Wachs


Achseln                                                             10,00 Euro

Kinn                                                                  5,00 Euro

Oberlippe                                                         5,00 Euro

Arme/Unterarme                                           15,00 Euro

Arme/Oberarme                                            15,00 Euro

Arme komplett                                               25,00 Euro

Beine/Unterschenkel                                    20,00 Euro

Beine/Oberschenkel                                     20,00 Euro

Beine komplett                                               35,00 Euro