Kosmetikstudio

LuWello

Enthaarung mit Wachs


Achseln                                                             10,00 Euro

Kinn                                                                  7,00 Euro

Oberlippe                                                         7,00 Euro

Arme/Unterarme                                           17,00 Euro

Arme/Oberarme                                            17,00 Euro

Arme komplett                                               30,00 Euro

Beine/Unterschenkel                                    23,00 Euro

Beine/Oberschenkel                                     23,00 Euro

Beine komplett                                               40,00 Euro